Ślub

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 14:12

Podobne artykuły

Z artykułu tego dowiesz się jakie są wymagania związane z zawieraniem związku małżeńskiego w Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy oboje narzeczeni są polskiego obywatelstwa ślubu udziela polski konsulat. Gdy jedna z osób nie jest Polakiem formalności dopełnia General Registration Office (GRO) – odpowiednik polskiego urzędu stanu cywilnego.

Gdy narzeczeni są Polakami

Ślub z osobą innego obywatelstwa

Ograniczenia wiekowe

Ceremonia religijna

Jeśli nie w urzędzie, to...

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą w Polsce 

Gdy narzeczeni są Polakami

Polskie prawo przewiduje możliwość zawierania małżeństw w konsulacie, gdy oboje narzeczeni posiadają obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty

Osoby planujące zawarcie małżeństwa przed Konsulem są zobowiązane złożyć w Konsulacie następujące dokumenty: ważny paszport polski (do wglądu); odpis skrócony aktu urodzenia; kserokopie paszportów świadków; zapewnienie małżeńskie (pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wykluczające zawarcie małżeństwa); dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie); zezwolenie za zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP; listę imienną gosci, których łączna liczba nie może przekroczyć 6 osób - wymóg Konsulatu RP w Edynburgu. Małżeństwo może być zawarte najwcześniej po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia małżeńskiego (tj. zapewnienia, że narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo). Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami przekazywany jest przez Konsula do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, gdzie sporządza się akt małżeństwa i skąd też można uzyskiwać później odpisy tego aktu.

Opłaty konsularne

Opłaty konsularne wynoszą łącznie 156 funtów i obejmują: przygotowanie dokumentacji; sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński; zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym.

Ślub z osobą innego obywatelstwa

Poniżej znajdziesz omówienie sytuacji, gdy osoba, z którą masz zamiar zawrzeć małżeństwo jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEW). Informacje o związkach z obywatelami krajów spoza EEW znajdziesz na stronie: www.ukba.homeoffice.gov.uk/par.... Jako obywatele Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, nie jesteśmy zobowiązani przedstawiać w UK specjalnych dokumentów z ministerstwa ani wypełniać formularza podania o certyfikat pozwolenia na małżeństwo (Certificate of Approval for Marriage, COA). Cały proces jest bardzo prosty i niezbyt kosztowny, a zaczyna się od oficjalnego zgłoszenia planu zawarcia ślubu. Proces rejestracji O planowanym zawarciu związku należy powiadomić miejscowy urząd stanu cywilnego (Register Office) najlepiej na 4 tygodnie (a przynajmniej na 15 dni) przed ceremonią. W Anglii i Walii obowiązuje zasada, zgodnie z którą minimalny wymagany okres przebywania w miejscu planowanego zawarcia ślubu to 7 dni. Dokumentem potwierdzającym taki pobyt może być nawet rachunek hotelowy. Miejscowy urząd stanu cywilnego (Register Office) znajdziesz na następujących stronach: dla Anglii i Walii: maps.direct.gov.uk/LDG...; dla Szkocji: Directory of Registrars in Scotland (36 stron PDF, 61 KB, en); dla Irlandii Płn: www.groni.gov.uk/ind....

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji obie osoby muszą przedstawić następujące dokumenty: paszport lub dowód osobisty w celu potwierdzenia danych osobowych (imiona, wiek i narodowość); odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula); jeśli Twój partner/partnerka nie jest obywatelem państwa będącego członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, będzie musiał przejść przez dodatkową procedurę (czytaj więcej na stronie www.ukba.homeoffice.gov.uk/par...). W Szkocji i Irlandii Północnej istnieje możliwość rejestracji drogą pocztową. Rejestracja jest ważna w Anglii i Walii przez rok, zaś w Szkocji oraz w Irlandii Północnej przez 3 miesiące. Od momentu złożenia dokumentów rejestracyjnych do dnia ceremonii musi upłynąć przynajmniej: 15 dni – na terenie Anglii lub Walii; 14 dni – na terenie Szkocji i Irlandii Płn.

Opłaty Za formalności

oraz uroczystość przykładowe opłaty wynoszą (stan na dzień 30 marca 2011): dla Anglii i Walii: zawiadomienie – £33,50 od osoby; uroczystość w urzędzie stanu cywilnego – £40; świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £3.50. dla Szkocji zawiadomienie – £30 od osoby; uroczystość w urzędzie stanu cywilnego – £55; świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £10. dla Irlandii Północnej zawiadomienie – £20 od osoby; uroczystość w urzędzie stanu cywilnego zależy od wybranej pory dnia: od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00 – £33 od poniedziałku do piątku od 05:00 do 20:00 – £116 w soboty od 09:00 do 17:00 – £116 w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i w każdym innym terminie – £165.00 świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £14.00;

Ograniczenia wiekowe

W Wielkiej Brytanii granica wieku dla osób zawierających związek małżeński wynosi: 18 lat bez zgody rodziców; 16 lub 17 lat za zgodą rodziców. W Szkocji można pobrać się bez zgody rodziców jeśli obydwoje z partnerów ma skończone 16 lat.

Śledź nasKursy walut