Rozwód

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 14:19

Podobne artykuły

Podobnie jak w Polsce, w Wielkiej Brytanii podstawą do uzyskania rozwodu w sądzie jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Z tego poradnika dowiesz się kiedy sąd może uznać, że taki rozkład nastąpił, jak wnieść pozew o rozwód oraz jak przebiega proces rozwodowy.

Czy Polacy mogą się rozwieść w Wielkiej Brytanii?

Pozew o rozwód Sprawowanie opieki nad dziećmi

Przyczyny Postępowanie rozwodowe

Wstępne orzeczenie rozwodu

Pełnomocne orzeczenie o rozwodzie

Rejestracja rozwodu w Polsce

Pomoc prawna

Czy Polacy mogą się rozwieść w Wielkiej Brytanii?

Tak. Zgodnie z prawem, brytyjskie sądy rozpatrują sprawy rozwodowe, jeśli oboje lub choćby jedno z małżonków ma miejsce stałego zamieszkania w Wielkiej Brytanii albo przebywa na terenie Wielkiej Brytanii co najmniej rok przed datą złożenia wniosku rozwodowego. Nie ma przy tym znaczenia gdzie małżeństwo było zawarte oraz jakie obywatelstwo mają małżonkowie.

Sprawowanie opieki nad dziećmi

Jeśli dzieci nie ukończyły 16 roku życia (lub są między 16 a 18 rokiem życia oraz kontynuują edukację w pełnym wymiarze godzin), będziesz musiał wypełnić 3 kopie formularza D8A (8 stron PDF, 258 KB, en), "statement of arrangements for children" (ustalenia dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi). W formularzu tym należy podać następujące dane: z kim dzieci będą mieszkać; gdzie się uczą; jakie masz plany odnośnie wizyt lub kontaktowania się z ojcem/ matką. Rozpatrując pozew rozwodowy sąd weźmie pod uwagę te informacje, tak aby zapewnić dzieciom jak najlepszą dla nich formę opieki.

Przyczyny

Chcąc uzyskać rozwód, musisz udowodnić przed sądem, że nastąpił rozkład związku małżeńskiego w wyniku jednej lub kilku następujących przyczyn: zdrada współmałżonka; nieracjonalne zachowanie męża lub żony; porzucenie na okres co najmniej dwóch lat; dwuletnia separacja i zgoda obu stron na rozwód; separacja trwająca piec lat (zgoda drugiej strony na rozwód nie jest konieczna).

Postępowanie rozwodowe

Kiedy już złożysz swój pozew do sądu, rozpoczyna się proces rozwodowy. Od tej pory jesteś prawnie określany mianem powoda/powódki (petitioner), a osoba z którą się rozwodzisz to pozwany/a (respondent). Będziesz musiał przedłożyć jeszcze świadectwo małżeństwa oraz dane ewentualnych dzieci. Jeżeli za przyczynę rozwodu podajesz zdradę, musisz podać nazwisko i adres osoby, z którą małżonek (lub małżonka) popełnił/a zdradę. Osoba ta występuje w sądzie pod nazwą "współpozwany/a" (w procesie dotyczącym zdrady). Sąd przesyła kopię pozwu do męża lub żony i do wszystkich, o których jest mowa w Twoim pozwie rozwodowym. Taka procedura nazywa się "doręczeniem pozwu" (serving the petition). Dalsze postępowanie zależy od tego, czy pozwany zgodzi się na rozwód, czy nie. Możesz zostać poproszony przez sąd o udzielenie więcej informacji. Jeśli macie dzieci, sąd musi ustalić z kim i gdzie będą mieszkać i jaki będą miały kontakt z drugim rodzicem zanim rozwód zostanie udzielony.

Wstępne orzeczenie rozwodu

Kolejną częścią procesu rozwodowego jest wstępne orzeczenie o rozwodzie (Decree Nisi). Jest ono wydawane, kiedy sędzia po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy zdecyduje, że istnieją podstawy do rozwodu. Sędzia upewni się również, że małżonkowie uzgodnili wszystkie kwestie finansowe i dotyczące dzieci. Może wystąpić potrzeba, abyście osobiście stawili się w sądzie, jednak większość rozwodów odbywa się drogą korespondencyjną.

Pełnomocne orzeczenie o rozwodzie

Ostatnim etapem procesu rozwodowego jest tzw. Decree Absolute, czyli prawomocne i ostateczne orzeczenie o rozwodzie. Jeśli je otrzymasz, oznacza to że nie jesteś już w związku małżeńskim i możesz wstąpić w nowy. O Decree Absolute można się ubiegać 6 tygodni i 1 dzień po otrzymaniu Decree Nisi. Jeśli nie zrobi tego powód, po upływie 3 miesięcy może to zrobić pozwany.

Rejestracja rozwodu w Polsce

Wielką Brytanię i Polskę – jako państwa członkowskie Unii Europejskiej – łączą umowy dwustronne przewidujące wzajemne uznawanie z mocy prawa wyroków rozwodowych. Dlatego nie ma konieczności przeprowadzenia w Polsce postępowania o uznanie orzeczenia.

Pomoc prawna

Ubiegając się o rozwód nie musisz korzystać ze specjalistycznej porady prawnej, ale w niektórych przypadkach może być potrzebna. Na przykład gdy nie jesteś pewny, czy masz podstawy do rozwodu, druga strona nie zgadza się na rozwód lub gdy macie dzieci. Porada prawna może okazać się niezbędna także w kwestii podziału majątku Bezpłatną pomoc w wypełnieniu potrzebnych formularzy i w znalezieniu radcy prawnego możesz uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

Śledź nasKursy walut